Stimuleringslening non-profitorganisaties

Bent u een non-profitorganisatie in Nijmegen en wilt u energiebesparende maatregelen laten uitvoeren aan het pand waarin u gevestigd bent?  Dan kunt u daarvoor via de gemeente Nijmegen een lening afsluiten: de Stimuleringslening.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Voorwaarden

 • Een non-profitorganisatie  in termen van een vereniging, stichting of energiecoöperatie.
 • U bent een privaatrechtelijke rechtspersoon, die in hoofdzaak gericht is op  activiteiten van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
 • Sportverengingen en sportstichtingen komen alleen voor deze lening in aanmerking indien ze niet via de reguliere, commerciële banken een lening voor de activiteit kunnen krijgen.
 • U neemt maatregelen aan een bestaand gebouw dat door uw organisatie in gebruik is.
 • De maatregelen leiden tot energiebesparing en/of de opwek van duurzame energie.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De duurzaamheidsmaatregelen die in aanmerking komen voor de stimuleringslening vindt u in dit overzicht (pdf).

Belangrijk

 • Indien het gebouw een monument of een beschermd stadsgezicht is, neem voordat u een  aanvraag indient altijd eerst contact op met de adviseurs Monumentenzorg van de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling om te bespreken welke maatregelen in of aan het gebouw wel of niet mogelijk zijn.
 • Check of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het omgevingsloket (omgevingsloket.nl). Als u een vergunning nodig heeft moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen.
 • De looptijd van een Stimuleringslening bedraagt maximaal 20 jaar.
 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 100.000 lenen.
 • De rente is het actueel, algemeen rentetarief van SVn. Deze vindt u op svn.nl (scroll op de pagina naar beneden naar tabel Stimuleringslening)
 • Het rentepercentage staat gedurende de gehele looptijd van de Stimuleringslening vast. Na 15 jaar vindt er een renteherziening plaats. Voor de laatste 5 jaar geldt dan de 5 jaars rente van de SVn.
 • Vervroegde aflossing van de Stimuleringslening met een minimum van €250 is te allen tijde boetevrij toegestaan;
 • De Stimuleringslening  wordt tot een leenbedrag van €30.000 vastgelegd in een onderhandse  akte. Bij een leenbedrag van €30.000 of meer wordt de Stimuleringslening vastgelegd in een notariële akte.
 • Binnen één jaar na het verstrekken van de Stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid.
 • Bij verkoop van het gebouw, dan wel bij beëindiging van de huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst, gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.
 • De aanvrager komt slechts één keer in aanmerking voor deze Stimuleringslening.
 • Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken:
  • een voorlopige toewijzingsbrief;én
  • een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
 • Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de lening voert de Svn een vermogenstoets uit
 • U mag pas beginnen met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen nadat u een positief toewijzingsbesluit van de gemeente heeft gekregen en nadat u de door de Svn gekregen offerte heeft ondertekend.

Voor aanvragen van de regeling kijk op de website van de gemeente Nijmegen