Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 2 januari 2017. Kijk hiervoor op deze pagina.

Voor wie?

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

 Budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 was € 6 miljoen. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Er wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld, die van 2017 is nog niet bekend.

Stapelbaar met andere regelingen?

Deze subsidieregeling kan gecombineerd worden met een aanvraag voor een Stimuleringslening voor non- profitorganisaties van de Gemeente Nijmegen. Bij een rijkssubsidie van 30% kan de overige 70% dan via deze regeling geleend worden.

Onder voorwaarden kan de subsidieregeling voor sportclubs ook gecombineerd worden met SDE+ subsidie voor zonnepanelen. Let wel SDE subsidie kan alleen aangevraagd worden voor grootverbruikers (dus panden met een aansluiting groter dan 3×80 Ampère.)

Hierbij geldt dan het volgende:

Indien u al SDE+ subsdie heeft aangevraagd dan wordt deze  niet in mindering gebracht op deze  en hoeft u dit ook niet op te geven bij de aanvraag op grond van de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

 Andersom is bij een SDE aanvraag  een ontvangen subsidie in het kader van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wel relevant! Dit kan er toe leiden dat er op SDE-subsidie wordt gekort. Bij SDE moet u namelijk wel  of u subsidie heeft gehad of zal ontvangen.

Dus als u de regeling wilt combineren met een SDE+ subsidie dan kunt u het beste eerst de SDE subsidie aanvragen en  pas na toekenning van de SDE een aanvraag indienen voor de regeling voor sportaccomodaties. Zo kunt u van beide subsidies profiteren. U kunt hierbij ook nog steeds de lening van de gemeente Nijmegen aanvragen.