Subsidie verwijdering asbestdaken

Per 2024 is het bezit van  asbestdaken verboden. Op 4 januari 2016 is een nieuwe subsdieregeling van kracht voor het verwijderen van asbestdaken.  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Verwijdering asbest in combinatie met zonnepanelen

In 2015 was er een fiscale regeling via de VAMIL/MIA voor bedrijven die asbest lieten verwijderen in combinatie met de aanschaf van zonnepanelen. Deze regeling is met de komst van de nieuwe regeling niet meer van kracht.

Naast de Rijksregeling is er ook nog een regeling van de Provincie Gelderland: asbest van het dak . Deze geldt alleen voor agrariërs of voor mensen die in een bouwblok wonen dat voorheen een agrarische bestemming had. Binnen deze regeling wordt nog wel subsidie verleend voor de combinatie van asbestverwijdering met de aanschaf van zonnepanelen.

Uietraard kunt u als u als ondernemer een asbestdak laat verwijderen met subsidie, daarna gewoon gebruik maken van bestaande regelingen voor zonnepanelen (zoals SDE+ of EIA)  indien u de aanschaf daarvan overweegt.